коррекция зрения
Главная » Юрист по трудовому праву

Трудовой договор с украинцем образец


Главная

Бесплатная юридическая консультация онлайн и по телефону

Многим из нас время от времени требуется квалифицированная юридическая помощь или просто совет опытного адвоката. Вопросы могут быть самыми разными..алименты, дарственная, наследство, бракоразводный процесс и раздел имущества, юридическая помощь при дтп или взыскание долгов. Это лишь малая частью юридических вопросов на которые ежедневно отвечают наши опытные юристы. Мы предлагаем Вам уникальную услугу: бесплатную юридическую консультацию по телефону. Для получения консультации Вам достаточно заполнить онлайн форму: написать свой вопрос и оставить контактный телефон. Наши юристы перезвонят в ближайшее время и ответят на Ваш вопрос. Консультация по телефону оказывается бесплатно. Вопрос не стоит ничего=)

Наши юристы настоящие профессионалы своего дела, которые обязательно смогут дать Вам дельный совет. Заполняйте онлайн форму и уже через 10 минут Вы получите ответ на свой вопрос.

Трудовий договір

Що таке трудовий договір? Кодексом законів про працю України дано визначення трудового договору.

  Так, трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Сторонами трудового договору є працівник та власник підприємства, установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою, отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин.

  Відповідно до Законодавства України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб.

  Щодо умов укладення трудового договору слід зазначити, що трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі.

  Додержання письмової форми є обов'язковим у таких випадках:

1) при організованому наборі працівників

2) при укладенні трудового договору про роботу в районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров'я

3) при укладенні контракту

4) у випадках, коли працівник наполягає на укладенні трудового договору у письмовій формі

5) при укладенні трудового договору з неповнолітнім

6) при укладенні трудового договору з фізичною особою

7) в інших випадках, передбачених законодавством України.

  При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Подання трудової книжки є обов'язковим і навіть тоді, коли наймачем є фізична особа.

Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред'явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Варто відзначити, що при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну і національну приналежність, походження, реєстрацію місця проживання чи перебування та документи, подання яких не передбачено законодавством.

  Крім того, військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав учасниць СНД, пред'являють військовий квиток. Звільнені з місця відбування кримінального покарання зобов'язані пред'явити довідку про звільнення.

Доцільно зазначити, що укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

  Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказу чи розпорядження не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств, установ, організацій, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

При цьому, слід зазначити, що забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров'я.

У разі укладення трудового договору між працівником і фізичною особою фізична особа або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

  Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України 08.06.2001 N 260. у редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 N 320. який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 р. за N 554/5745.

Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо).

Слід зазначити, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний:

1) роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору.

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.

Доцільно звернути увагу на те, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

  Також необхідно відмітити, що Кодекс законів про працю України передбачає, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування. Метою випробування є перевірка відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.

В період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Випробування не встановлюється при прийнятті на роботу:

осіб, які не досягли вісімнадцяти років

молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів

молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів

осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби

інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи.

Випробування не встановлюється також при прийнятті на роботу в іншу місцевість і при переведенні на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації - шести місяців.

Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця.

Разом з цим слід зазначити, що якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній.

Працівник вважається таким, який витримав випробування, якщо строк випробування закінчився, а він до закінчення строку не був звільнений з роботи.

Якщо протягом строку випробування встановлено невідповідність працівника роботі, на яку його прийнято, власник або уповноважений ним орган протягом цього строку вправі розірвати трудовий договір.

При цьому, звільнення працівника за результатами випробування повинно бути оформлено наказом власника або уповноваженого ним органу. В наказі обов'язково робиться посилання на статтю 28 Кодексу законів про працю України.

Розірвання трудового договору з цих підстав може бути оскаржене працівником в порядку, встановленому для розгляду трудових спорів у питаннях звільнення.

Доцільно зазначити, що законодавство про працю передбачає види трудового договору залежно від терміну.

Так, залежно від строку трудовий договір може бути :

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Крім того, слід відмітити, що законодавство про працю передбачає укладання трудових договорів про тимчасову та сезонну роботи.

Трудові договори про тимчасову роботу укладаються з працівниками прийнятими на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), - до чотирьох місяців. В наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу зазначається, що даний працівник приймається на тимчасову роботу, або зазначається строк його роботи.

  Щодо укладення трудових договорів про сезонну роботу, слід зазначити, що сезонними вважаються роботи, які через природні і кліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше 6 місяців. Порядок організації сезонних робіт регулює, зокрема, Положення про порядок організації сезонних робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. N 578 ( 578-98п ).

  Також варто зазначити, що особливою формою трудового договору є трудовий контракт. сфера застосування якого визначається законами України.

Джерело: Роз'яснення Міністерства юстиції України від 20.12.2011 року

Тут можна скачати трудовий договір зразок, строковий трудовий договір, трудовий договір бланк.

Трудовой договор на участие во временных работах (образец) (на украинском языке) Образцы документов

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР

на участь в тимчасових роботах

м.__________________                                                                                                     «__»____________20___р.

_________________________________________________________________________________________

( найменування підприємства, установи, організації )

В особі___________________________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я, по-батькові, дані паспорта )

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

з другої сторони уклали цей строковий договір про таке:

1.___________________________________________________________________________________

( найменування підприємства, установи, організації )

приймає__________________________________________________________________________________

( посада, прізвище, ім’я, по-батькові громадянина )

на тимчасові  роботи_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

( найменування професії, спеціальності )

в цех, відділ _______________________________________________________________________________

2.Строком на ________________календарних днів з «__»_________20__р. до «__»________20__р.

3.___________________________________________________________________________________

                                                                                            (прізвище, ім’я, по-батькові)

Одержує заробітну плату за фактично виконану роботу__________________________________________

( підстава оплати )

часова тарифна ставка у розмірі ____________________________________ за годину, або оклад у розмірі

_________________________________________________________________________гривень на місяць.

На працівника, прийнятого на тимчасові роботи, повністю поширюється на соціальні гарантії згідно з трудовим законодавством.

4. _______________________________________________________________________________________

                                                                  (підприємство, установа, організація)

зобов’язується.

-          забезпечити працівника необхідними засобами і безпечними умовами праці

-          проводити інструктаж з додержанням правил техніки безпеки не залучати громадян до робіт з підвищеною небезпекою без соціальної підготовки та допуску, що видається в установленому порядку

-          здійснювати виплату заробітної плати 2 рази на місяць

-          за наявності фондів соціального розвитку та матеріального заохочення надавати працівнику за згодою профкому підприємства матеріальну та соціальну допомогу

-          надавати ____________________________оплачувані 2 години на місяць для

( прізвище, ініціали )

пошуку постійної роботи та відвідування центру зайнятості.

5. Норма робочого часу__________________________________ годин на тиждень.

За бажанням працівника проводиться: підсумковий облік робочого часу використовуватися гнучкі форми організації робочого дня і тижня, а також вводиться скорочений робочий день з оплатою пропорційно відпрацьованого часу.

267 Трудовой договор Контракт Трудовое соглашение

Договор трудовой - соглашение между работником и собственником предприятия, учреждения, организации или уполномоченным им органом (далее владелец), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную цие семьей соглашению с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а собственник - выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодавс твом о труде, коллективным договором и соглашением стори.

Трудовой договор считается заключенным, если стороны достигли согласия по всем условиям, в том числе из обязательных и дополнительных

При заключении трудового договора гражданин обязан предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку, а в случаях, предусмотренных законодательством, - также документ об Просвещение и ту (специальности, квалификации), о состоянии здоровья и другие документ.

Трудовой договор заключается как в устной, так и письменной форме

Письменная форма трудового договора в современных условиях является наиболее оптимальной Особенно ее значение увеличивается с ростом договорного регулирования труда и расширением прав предприятий в регулировании т трудовых отношений, отношений по дополнительному социальному обеспечению работниковв.

Трудовой договор может быть:

o бессрочным ^ есть таким заключаемым на неопределенный срок

o срочному если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных зак законодательных актами

o может заключаться на время выполнения определенной работы

При заключении трудового договора может быть обусловлено соглашением сторон испытание с целью проверки соответствия работника работе, которая ему поручается При этом следует учитывать, что условие о вы ипробування обязательно должно быть указано в приказе (распоряжении) о приеме на работу Если работник отказывается от испытания, трудовой договор не может вважитися заключенныхим.

На период испытания на работника распространяется законодательство о труде Это означает, что, с одной стороны, работник обязан выполнять все трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и и законодательством, а с другой - испытание не влечет никаких ограничений трудовых прав работника, в том числе и в размере заработной платыи.

В определенных случаях установления испытания законодательством запрещено Так, испытания не устанавливается при приеме на работу лиц, не достигших 18-ти лет молодых рабочих после закончи ния профессиональных учебно-воспитательных заведений и молодых специалистов после окончания высших учебных заведений (которые были трудоустроены на основании направления на работу) лиц, уволенных в запас с военной или альтернативной (невоенной *) службы инвалидов, направленных на работу согласно рекомендаций медико-социальной экспертизы Испытание не устанавливается также в случае принятия на работу в другую местность и перевод на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательствоом.

Срок испытания при приеме на работу, если иное не установлено законодательством Украины, не может превышать трех месяцев, а в отдельных случаях, по согласованию с соответствующим комитетом профсп полки, - шести месяцев Для рабочих срок испытания не может превышать одного месяца Если работник в период испытания отсутствовал на работе в связи с временной нетрудоспособностью или по др. ших уважительных причин, срок испытания может быть продлен на соответствующее количество дней, в течение которых он отсутствуютій.

Если срок испытания истек, а работник продолжает работать, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основание ах В случае, когда в течение срока испытания установлено несоответствие работника работе, на которую он принят, работодатель имеет право расторгнуть трудовой догур.

Прекращение трудового договора - это юридический факт, являющийся основанием для расторжения трудовых правоотношений Основаниями прекращения трудового договора являются: 1) соглашение сторон 2) истечение срока трудового дог договора, кроме случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения 3) призыв или поступление работника на военную службу, направление на альтернативную в (невоенную) службу 4) расторжение трудового договора по инициативе работника, по инициативе собственника или уполномоченного им органа, либо по требованию профсоюзного или другого уполномоченного на предста вництво трудовым коллективом органа 5) перевод работника по его согласию на другое предприятие, в учреждение, организацию или переход на выборную должностейу.

Изменение подчиненности предприятия, учреждения, организации не прекращает действия трудового договора В случае смены собственника предприятия, а также в случае его реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения ения, преобразования) действие трудового договора работника продолжается Прекращение трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа возможно только в случае сокращения численности или шта ту работников Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об этом собственника или уполномоченный им орган письменно за две неджні.

Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты собственником или уполномоченным им органом лишь в случаях: 1) изменений в организации производства и труда, в том числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников 2) вы явленной несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы 3) систематического невыполнение ния работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания 4) прогула (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин 5) неявки на работу в течение более четырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевания По пра работниками, утратившими трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности 6) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 7) появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения 8) совершение по месту работы хищения (в частности ма мелкого) имущества собственника, установленного приговором суда, вступившим в законную силу, или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общест венных влияниеу.

Особой формой трудового договора является контракт, направление которого создавать условия для выявления инициативы и самостоятельности работника

Контракт (от лат contractus - соглашение) - это правовой документ, удостоверяющий определенную договоренность между предприятием, организацией или учреждением и работником об условиях совместной производственной и творческой деятельности, обусловленную определенным сроком в.

Реквизиты

1 Название вида документа

2 Дата и место заключения

3 Текст

4 Юридические адреса сторон

5 Подпись сторон - составителей контракта

6 Печать, удостоверяющий подпись работодателя

В тексте контракта отмечают орган, который нанимает работника, должность, фамилия, имя, отчество, кого нанимают, срок действия контракта, общие положения функции и обязанности сторон компетенция и пр рава специалиста материальное и социально-бытовое обеспечение работника, ответственность сторон, разрешение споров, изменение и расторжение контракт.

Контракт может заключаться как по инициативе руководителя предприятия, так и лица, нанимается на работу, является основанием для издания приказа о приеме работника на работу со дня, установленного в контрак кт.

Документ, заключен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны), приобретает юридическую силу с момента его подписания или с даты, оговоренной сторонами в контракте, и действует в течение определенного в нем срока: до 5 лет, но не менее года Контракт может быть изменен только по письменному соглашению сторин.

Специалисты по проблемам деловой речи 6 'определяют такое различие между контрактом и трудовым договором:

Источники:
jurist2.in.ua, www.misce.info, www.dt-kt.com, uchebnikionline.com

Следующие образцы:

19 июня 2024 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения

Популярное

 • Приказ на выдачу подотчетных сумм образец Приказ о порядке расчетов с подотчетными лицамиДобрый день!Цитата: Деньги директору под отчет по новым правиламp>Надежда Шорохова, налоговый консультант компании UHYЯнс-Аудит Директор компании, как и любой другой

 • Образец приказа об оказании материальной помощи в связи с болезнью Как грамотно составить заявление на оказание материальной помощи?Главная Образцы документов Как грамотно составить заявление на оказание материальной помощи?Ситуации в жизни бывают разные, никто не застрахован от

 • Делопроизводство образцы приказов в беларуси Помощь: Проверка правильности составления приказов по личному составу (общие вопросы, прием на работу)ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРИКАЗОВ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ (ОБЩИЕ ВОПРОСЫ, ПРИЕМ НА РАБОТУ)Важным этапом кадрового

 • Образец приказа о проведении ремонта Приказ о проведении в организации ремонта собственными силами Образцы по теме: Приказ. СтроительствоПриказ N _____ о проведении в организации ремонта собственными силами2. Ремонт осуществить собственными силами

 • Приказ о внутреннем контроле образец Мы готовы ока зать полный спектр услуг по организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ):- организация внутреннего контроля

 • Образец расписки залога в получении денежных средств Образец расписки в получении денежных средствВсе понимают, что отдавать деньги просто так нельзя. Если это оплата за товар или оказанные услуги, которая не подтверждается кассовым чеком,

 • Недавно добавленные материалы:

 • Договор аренды помещения между юридическими лицами образец АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИг. Санкт-Петербург ___________ _____ г.ООО ____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ________________, действующей

 • Договор аренды помещения под магазин образец Источники: Договор аренды цеха образец Простой образец договора аренды

 • Договор аренды подъемника образец Раздел: Образцы документовТип документа: ПаспортДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!1.

 • Договор аренды образец рб по состоянию на 25 января 2005 годаДоговор аренды оборудования№_____ Город ____________ _____ ____________ 200 _

 • Договор аренды оборудования с последующим выкупом образец Приложение N ___к Договору аренды оборудованияс последующим выкупомN ___ от "___"________ ___ г.__________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________,

 • Договор аренды программного обеспечения образец ДОГОВОРна разработку программного обеспечения"___"_________ ____ г.____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________,