коррекция зрения
Главная » Составление документов

Образец официального заявления


образец официального заявления

Уважаемые соотечественники!

Как и обещали активисты движения АНТИВОЙНА, после подачи заявления в Конституционный суд Украины мы подготовили ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ЗАКОННОМУ ОТКАЗУ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ.

Заявление подается в военкомат по месту мобилизации и пишется собственноручно с подписью. Его нужно оформлять в двух экземплярах и сдавать на втором экземпляре ставится отметка о регистрации.

Все, что могут предпринять в ответ власти – это угрожать тюрьмой. В Законе Украины четко сказано: максимальный срок заключения за отказ от мобилизации – 3 года, и то при условии, если в стране объявлено военное или чрезвычайное положение. В противном случае, тюремное заключение не предусмотрено.

Уважаемые мужчины! Если вы хотите остаться честными и порядочными людьми, на руках которых нет крови женщин и детей, это заявление для вас. Уважаемые матери! Если вы хотите сохранить жизнь и здоровье своих сыновей – это заявление для вас.

Військовому комісару______________________________

від громадянина(ки) України:________________________

адреса реєстрації: ________________________________

З А Я В А

Відповідно до вимог статей 3, 17, 21-22, 27, 34-35, 40, 55-68 Конституції України (право і свободи громадянина України, в тому числі на захист життя і здоров’я, не зобов’язання виконувати явно злочинні розпорядження чи накази, та неможливість обмежувати права і свободи людини і громадянина, крім випадків передбачених Конституцією України – введенням воєнного або надзвичайного стану, свободі переконань, совісті та віросповідання), Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543- XII від 21.10.1993 року ( особливий період - період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій), Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» № 2232- XII від 25.03.1993 року (с таття 4.

Комплектування військовослужбовцями Збройних Сил України та інших військових формувань. 1. Збройні Сили України та інші військові формування комплектуються військовослужбовцями шляхом: призову громадян України на військову службу прийняття громадян України на військову службу за контрактом . ) ставлю Вас до відома, що мій син (чоловік, брат) П.І.П.б. _____________________, ________________________ «__»_______ _____ року народження, громадянин України не буде виконувати незаконні розпорядження чи накази, які погрожують його життя і здоров’ю через проведення незаконної часткової мобілізації без введення воєнного або надзвичайного стану в Україні (особливого періоду), тоб-то в мирний час.

Попереджаю Вас, пане Воєнний комісар, про адміністративну та кримінальну відповідальність посадових осіб винних в посадових злочинах, які призвели до значних збитків та загибелі або каліцтва людей.

Прошу мені надати письмову відповідь в термін 48 годин, як близькому родичу особи, що підлягає мобілізації, про правові підстави, умови, терміни, а також способу призову на військову службу громадянина України _____________________________(П.І.П.б.), який викликається до Військового комісаріату ____________________________________________________________ (повна назва) повісткою від «__» ________ ______ року, а також про особливий період або інші підстави мобілізації, для зверненням до суду про неправомірні дії посадової особи, а також про незаконність явно злочинних розпоряджень або наказів, захисту своїх конституційних прав і свобод та прав і свобод інших громадян та притягнення винних посадових осіб до відповідальності.

З повагою, __________ Громадянин(ка) України ________________

підпис

«___» ___________ 20___ року.

Даний документ заповнюється Заявником в 2-х екземплярах, підписується та ставиться дата, заноситься в канцелярію Військового комісаріату або надсилається по пошті замовним поштовим листом з описом про вкладення та зворотнім письмовим повідомленням відправника. На оригіналі заявника обов’язково вимагається відмітна та вхідний № і дата державної установи – Військового комісаріату.

При відсутності відповіді у встановлений в листі термін, заявником подається Позовна заява до місцевого суду в порядку адміністративного судочинства «Про бездіяльність посадової особи - військового комісара ______________________, що призвела до порушення конституційних прав і свобод громадянина України та може призвести до загрозі їх життю та здоров ’ ю».

Адміністративний позов подається з копією повістки, заяви до Військового комісаріату, копій документів, що підтверджують ступінь родинних відносин заявника та призовника (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, паспорт, воєнний білет, інші докази). Обов’язково додається копія військового квитка призовника з доказами його військового обліку саме в даному Військовому комісаріаті, а також відмітку про військову спеціальність, проходження військового служби, звання, вручення мобілізаційного припису, іншої інформації. Також можуть додаватися інші докази стану здоров ’ я, сімейних обставин, матеріального стану, роботи, кредитів та інших зобов ’ язань, тощо.

Основним моментом також можуть бути релігійні переконання особи, яка мобілізується та членів його родини (довідка від релігійної громади про віросповідання і неможливість воювати).

Судом може бути досліджені особисті обставини того, що у людини слабка психіка і він не може вбивати іншу людину, що може призвести у майбутньому до дуже великих негативних наслідків для здоров’я того, хто підлягає мобілізації). Може бути додана особиста письмова заява як до воєнкомату, так і до суду про неможливість вбивати іншу людину.

З А Я В А

Я, громадянин України (П.І.П.б.) __________________________________________

«___»_________ ______ року народження із релігійних та загальнолюдських переконань заявляю, що не можу виконувати військовий обов”язок через релігійні та морально-психологічні переконання того, що не можна вбивати або завдавати каліцтва іншій людині. Що мій психологічний стан та стан здоров’я може суттєво і безповоротно постраждати від того, що у мене в руках зброя і я можу бути причетний до смерті або каліцтва іншої людини, до знищення майна людей, до їх психологічних травм відповідно до Конституції України та «Загальної Декларації прав людини» ООН.

«___» ____________ _______ року _________ ________________(П.І.П.б.)

(підпис)

Заяву можна додати до Заяви до Воєнного комісаріату.

В кожному окремому випадку повинні бути визначені додаткові підстави неможливості призову по мобілізації.

Заявления

 • Скачать заявление в ЗАГС
 • Заявление об отсутствии брака
 • Отказ от принятия наследства
 • Отказ от преимущественного права покупки
 • Заявление - обращение к кому-либо с просьбой о совершении определенного действия или нескольких действий. Формы заявлений могут быть различными. При неофициальном общении используется устная форма заявления. В случае необходимости официального обращения в государственные органы, организации и учреждения может применяться простая письменная форма заявления. Как правило, официальное заявление содержит просьбу, жалобу или предложение, адресованное руководителю или другому уполномоченному должностному лицу. Такие заявления подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

  Распространенной формой официального обращения в государственный орган или иное учреждение является нотариально заверенное заявление. Для реализации заявителем своих прав (например, для совершения сделок с имуществом) в некоторых случаях закон требует заверить заявление у нотариуса. При оформлении такого заявления нотариус свидетельствует подлинность подписи заявителя, тем самым подтверждая, что заявление исходит именно от данного лица. Заверить заявление у нотариуса через представителя возможно только при наличии доверенности, содержащей определенные полномочия, в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

  При оформлении заявления могут использоваться образцы и типовые бланки, иногда допускается составление заявления в произвольной форме. Но в любом случае при оформлении официального заявления следует придерживаться определенных правил. В заявлении обязательно указывается:

  - наименование организации или учреждения, в которое направляется заявление

  - ФИО, должность сотрудника, которому адресовано заявление

  - название документа (Заявление)

  - подробное изложение просьбы с указанием дат, сроков и других необходимых сведений

  - список прилагаемых к заявлению документов

  - дата составления заявления

  - подпись заявителя.

  Заявление об отсутствии брака требуется при совершении различных имущественных сделок. Нотариально заверенным заявлением об отсутствии брака гражданин подтверждает факт отсутствия у него супруга (супруги). Если лицо состоит в браке, то в соответствии с требованиями Семейного кодекса РФ все сделки с недвижимым имуществом, а также сделки, подлежащие нотариальному удостоверению и/или регистрации в государственном органе, совершаются только с нотариального согласия супруга.

  Удостоверенное нотариусом заявление об отсутствии брака служит доказательством того, что гражданин вправе по своему усмотрению распоряжаться собственным имуществом. Прежде чем заверить заявление, нотариус проверит личность и дееспособность заявителя, убедится в отсутствии в паспорте штампа о заключении брака. Если заявитель ранее состоял в браке, вместе с заявлением нотариусу представляется свидетельство о расторжении брака, а в некоторых случаях - документы, подтверждающие, что имущество, в отношении которого совершается сделка, было куплено до брака, либо после его расторжения, и решение судьи о разделе имущества супругов. Однако удостоверяя заявление, нотариус не подтверждает факт отсутствия брака у заявителя, а лишь свидетельствует подлинность его подписи. Всю ответственность за недостоверные сведения в заявлении об отсутствии брака несет заявитель.

  Заявление об отказе от принятия наследства оформляется при принятии наследником решения об отказе от причитающейся ему доли в наследуемом имуществе.

  Право любого гражданина на отказ от наследства закреплено Гражданским кодексом РФ (глава 64). Отказ от наследства совершается в порядке, предусмотренном законом. При отказе от наследства наследник должен лично подать заявление нотариусу по месту открытия наследства. Передать через другое лицо или переслать по почте разрешается только нотариально удостоверенное заявление об отказе от принятия наследства, на котором подлинность подписи засвидетельствована нотариусом. Наследник вправе подать заявление нотариусу через своего представителя, но только в том случае, если доверенность содержит специальное полномочие на отказ от наследства.

  В нотариально заверенном заявлении об отказе от принятия наследства можно указать лиц из числа наследников по любому основанию, не лишенных наследства, в пользу которых совершается отказ от наследства. Отказ от наследуемого имущества в пользу лиц, не являющихся наследниками, не допускается.

  В соответствии с ГК РФ не допускается отказ в пользу указанных лиц:

  - если наследнику подназначен наследник

  - от обязательной доли

  - от наследуемого по завещанию имущества, если оно целиком завещано назначенным наследодателем наследникам.

  Заявление об отказе от преимущественного права покупки от остальных участников собственности требуется для совершения сделки с посторонним лицом в отношении имущества, находящегося в общей собственности.

  При отчуждении доли в общей собственности постороннему покупателю все участники долевой собственности вправе воспользоваться своим преимущественным правом покупки на равных условиях и по цене, за которую доля продается постороннему лицу. Продавец доли в общей собственности обязан известить в установленном законом порядке остальных участников о своем намерении продать долю стороннему покупателю. Продавец вправе продать долю любому лицу, если остальные участники долевой собственности отказались от преимущественного права покупки или не приобрели отчуждаемую долю в установленный ГК РФ срок (для недвижимости - 1 месяц, для движимого имущества - 10 дней со дня извещения).

  Отказ от преимущественного права покупки совершается в письменной форме, подлинность подписи участника общей собственности на заявлении свидетельствуется нотариусом.

  Заявление

  Заявление - официальное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления, администрацию учреждения, должностному лицу. В нём излагается просьба, ходатайство о чём-либо. Пишется обычно от руки в одном экземпляре по установленной форме.

  Заявление включает:

  1. Наименование адресата, которому направляется заявление (название учреждения или должностного лица или с указанием фамилии, имени, отчества. Эта часть заявления располагается по правой стороне листа).

  2. Фамилию, имя, отчество и должность заявителя, которые пишутся в Род. п. (кто? чего?) без предлога (эта часть тоже располагается по правой стороне листа).

  3.Наименование документа (пишется с маленькой буквы посередине строки после слова «заявления» ставится точка.

  4.Текст просьбы пишется с маленькой строки.

  5.Подпись заявителя (пишется внизу справа).

  6.Дата (ставится слева под текстом ниже подписи).

  Образец

  Директору средней школы № 3

  г. Петрозаводск Петрову И. И.

  от ученицы 6  «А» класса

  Образец. Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения)

  Образец. Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения) - скачать в текстовом формате

  Новости бизнеса

  МРОТ в Москве повышен до 16,5 тыс. рублей

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 12:24:20 +0300

  Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве с 1 июня увеличен до 16,5 тыс. руб. Документ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщил председатель Московской федерации профсоюзов Павел Чернышов, передает Агентство городских новостей Москва.

  Мантуров: Египет направил заявку о зоне свободной торговли с ЕАЭС

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 10:51:00 +0300

  Египет направил заявку о создании зоны свободной торговли с ЕАЭС, Россия получила копию, чтобы изучить ее и оказать содействие, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

  Банк «Возрождение» снизил чистую прибыль по МСФО в I квартале в 11 раз

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 10:29:25 +0300

  Банк Возрождение снизил чистую прибыль по МСФО в первом квартале 2015 года в 10,7 раза - до 40 миллионов рублей против 428 миллионов рублей за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности банка.

  Новосибирскую компанию обвинили в выводе 16,5 млн рублей за рубеж

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 12:06:56 +0300

  Новосибирская компания Топтехнолоджигрупп вывела в Гонконг более 16,5 млн рублей, заключив фиктивный контракт на поставку одежды, передает пресс-служба транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что махинацию провели с 11 по 21 марта 2013 года.

  Минфин предлагает докапитализировать мегасанатор через ОФЗ

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 12:07:06 +0300

  Минфин РФ предлагает передать в капитал государственного мегасанатора средства, которые останутся после реализации программы докапитализации банков через ОФЗ, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

  Биржевой курс доллара поднялся выше 51 руб. впервые за две недели

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 11:02:27 +0300

  В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов завтра на торгах Московской биржи составил 50,3804 руб. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 51,91 коп. К последней сделке в понедельник доллар подорожал на 41,54 коп.

  Яценюк призвал американцев быстрее скупать украинскую промышленность

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 00:50:05 +0300

  Премьер-министр Украины Арсений Яценюк недоволен темпами, с которыми предприниматели из США скупают украинскую промышленность. Как пишет РТ, Яценюк обратился к иностранным корпорациями с призывом больше инвестировать в промышленность страны.

  Иностранные авиакомпании сократили число рейсов в Россию

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 11:41:45 +0300

  Ряд иностранных авиакомпаний в связи с падением пассажиропотока на международных линиях сокращает число рейсов в Россию, сообщил заместитель министра транспорта России Валерий Окулов.

  Доллар впервые за две недели поднялся выше 51 рубля

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 11:03:00 +0300

  Доллар усилил рост на Московской бирже, впервые за две недели превысил отметку 51 рубль на фоне негативного движения на рынке нефти, а также на фоне падения фондовых рынков. Доллар поднялся к 10:48 мск на ЕТС до 51,17 рубля, рост к предыдущему закрытию составил 21 копейку.

  Суд обязал ВТБ 24 пересчитать валютную ипотеку по курсу 24 рубля за $1

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 09:30:55 +0300

  Банк ВТБ 24 будет обязан пересчитать ипотеку валютной заемщице по курсу не выше 24 рубля за $1 — соответствующее решение вынес Пушкинский городской суд Московской области, пишет в среду, 27 мая, газета Ведомости.

  Рынок акций РФ открылся ростом индекса ММВБ

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 10:21:00 +0300

  Рынок акций РФ открылся в среду разнополярной динамикой цен blue chips на фоне коррекции нефти вверх после падения, индекс ММВБ за минуту торгов прибавил 0,1%, отыграв ослабление рубля в вечерние часы вторника.

  ЦБ РФ купил на рынке валюты на 20 миллиардов рублей с расчетами 26 мая

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 09:51:00 +0300

  Банк России приобретал валюту на внутреннем валютном рынке 22 и 25 мая 2015 года, однако в связи с выходными днями в США и Великобритании расчеты по сделкам за эти два дня прошли в один день — 26 мая, что и было отражено в статистике Банка России, опубликованной 27 мая (суммарно 400 миллионов долларов за 22 и 25 мая с расчетами 26 мая ), — говорится в комментарии пресс-службы ЦБ РФ.

  «Ведомости» опубликовали список выбранных проектов по импортозамещению

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 08:45:00 +0300

  Экспертный совет Фонда развития промышленности выбрал первые десять проектов по созданию импортозамещающих производств, сообщают Ведомости. В списке, в частности, оказались фармацевтические, машиностроительные и научные проекты.

  Воронежские производители молока получат 195 млн из федбюджета

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 25 May 2015 13:59:23 +0300

  Воронежская область получит почти 196 млн рублей из федерального бюджета на поддержку производства товарного молока. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 25 мая.

  Мировые цены на нефть растут в рамках коррекции

  Образец- Заявление на официальную регистрацию программы для эвм или базы данных (произведения): 27 May 2015 07:39:42 +0300

  Мировые цены на нефть в среду корректируются вверх после падения днем ранее, вызванного укреплением американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.21 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую смесь Brent росла на 0,3% — до 63,91 доллара за баррель.

  Заявление об установлении юридического факта

  Заявлением об установлении юридического факта называется официальное обращение нескольких лиц или одного гражданина к должностному лицу, в государственный орган, администрацию учреждения или орган местного самоуправления в отношении установления юридического факта. Заявление, в отличие от жалобы, не связано с нарушением его законных интересов и прав и не содержит просьбы устранить таковое нарушение, а направлено исключительно на реализацию интересов и прав заявителя или устранение каких-либо недостатков в работе предприятий, организаций, учреждений. 3аявления можно подать и в устной, и в письменной форме. Порядок их рассмотрения аналогичен тому, как рассматриваются жалобы.

  Образец заявления об установлении юридического факта

  Источники:
  shilova.org, csvn.ru, sites.google.com, dogovor.perm.ru, biznes-prost.ru

  Следующие образцы:

  17 июля 2024 года

  Комментариев пока нет!
  Ваше имя *
  Ваш Email *

  Сумма цифр справа: код подтверждения

  Популярное

 • Приказ на выдачу подотчетных сумм образец Приказ о порядке расчетов с подотчетными лицамиДобрый день!Цитата: Деньги директору под отчет по новым правиламp>Надежда Шорохова, налоговый консультант

 • Образец приказа об оказании материальной помощи в связи с болезнью Как грамотно составить заявление на оказание материальной помощи?Главная Образцы документов Как грамотно составить заявление на оказание материальной помощи?Ситуации

 • Образец приказа о выплате единовременного пособия при рождении ребёнка Образец заявления о назначении пособия при рождении ребенкаПосле рождения ребенка для получения единовременного пособия при рождении один из

 • Образцы объяснительных о недостаче Объяснительная записка по поводу недостачи денег - правовед ru 1СПАЛОМА.РУ / thread / Образец объяснительной по недостаче |

 • Образец приказа о вступлении в должность председателя тсж Просмотр сообщенияКак оформить образцы трудовую книжку при приеме и увольнении должность для ТСЖ?Порядок внесения записей в трудовую книжку

 • Образец приказа о прерывании ежегодного отпуска Нужно ли издавать приказ для приостановления выплаты пособия по уходу за ребенком есть заявление работника ?ВопросРаботница находится в

 • Недавно добавленные материалы:

 • Договор аренды помещения между юридическими лицами образец АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМЫЙ МЕЖДУ ДВУМЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИг. Санкт-Петербург ___________ _____ г.ООО ____________, именуемое в дальнейшем Арендодатель, в лице генерального директора ________________, действующей

 • Договор аренды помещения под магазин образец Источники: Договор аренды цеха образец Простой образец договора аренды

 • Договор аренды подъемника образец Раздел: Образцы документовТип документа: ПаспортДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!1.

 • Договор аренды образец рб по состоянию на 25 января 2005 годаДоговор аренды оборудования№_____ Город ____________ _____ ____________ 200 _

 • Договор аренды оборудования с последующим выкупом образец Приложение N ___к Договору аренды оборудованияс последующим выкупомN ___ от "___"________ ___ г.__________________, именуем__ в дальнейшем "Арендодатель", в лице __________________, действующ__ на основании __________________,

 • Договор аренды программного обеспечения образец ДОГОВОРна разработку программного обеспечения"___"_________ ____ г.____________________________________________________________, именуем____ в дальнейшем "Заказчик", в лице ____________________________________________, действующ__ на основании ________________________,